پست های برچسب شده "باغ فرانسوی"

قبل از دوره رنسانس باغ ها و پارک های فرانسه چندان قابل توصیف نبوده و عظمت و زیبایی و تکامل آنها از رنسانس به بعد است.می توان گفت در دوره لویی سیزدهم پارک ها و باغ سازی واقعی در فرانسه شروع شد و در دوران لویی چهاردهم ادامه داشته و در زمان لویی پانزدهم به تکامل واقعی رسید.در این طرح ها از ایوانه , طارمی ,نرده ها , پله ها , حوض ها و مجسمه ها استفاده شده و درختان از سبک منظم و مرتبی برخوردار هستند.

0

بالا

X